Home / Бүтэц, зохион байгуулалт

Бүтэц, зохион байгуулалт

Тус хорих анги нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын шууд удирдлаган дор Захиргааны удирдлага, Санхүү, үйлдвэр хөрөнгө оруулалтын газар, Хорих ял эдлүүлэх алба  гэсэн үндсэн гурван хэсэгт зөвшөөрөгдсөн 84 орон тоо, зохион байгуулалттайгаар мэргэшсэн харуул хамгаалалт, санхүү, инженер, техникийн болон эмнэлгийн төрөл мэргэжлийн албан хаагчдаар бэхжин ажиллаж байна.