Home / 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн зорилт

407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн зорилт

        Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2020 оныг “ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭШСЭН, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ, АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ” болгон зарлаж, зорилт дэвшүүлсэн.

              Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

    • Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгон шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх
    • Мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлж, хөгжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
    • “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг эрчимжүүлж, бодит үр дүнд хүргэн  дүгнэх